People/Web Search Calendar Emergency Info A-Z Index UVA Email University of Virginia

Graduate Students


Wasi Uddin Ahmad
Mohsin Ahmed
Mohsin Ahmed
place holder
Fatemah Alali*

Ahmed Aly*

Guthrie Ober Alexander

Kevin Angstadt

Xueying Bai

Abhimanyu Banerjee

Liliya Besaleva

Chunkun Bo

Nathan Brunelle

Renqin Cai

Liu Cao

Saikat Chakraborty

Zeya Chen
place holder
Zhuo Chen*

Sen Cong*

Swaroopa Dola*

Jonathan Dorn

Ifat Emi
place holder
Ana Nora Evans

Bicheng Fang

Dawei Fan*

Sandesh Sanjay Gade

Ji Gao

Lin Gong

Erin Griffiths
place holder
Jianwei Guo*
place holder
Xinfei Guo*
place holder
Bradley Hallier*
Xueyang Han
Will Hawkins

Dezhi Hong

John Hott

Bohan Hu

Zhichao (Andrew) Hu

Yu Huang*

Olywola Jaiyeoba*

Bargav Jayaraman

Yiling Jia

Chao Jiang*

Minghua Jiang
Ruiyuan Jiang*
Tianyi Jin

Weiqiang Jin

Avinash Kalyanaraman

In Kee Kim

Sonwoo Kim

Anudeep Konda

Kamran Kowsari

Dominic Lam Ting Luk

John Lanchantin

Marzieh Lenjani
Haina Li
Longchang Li

Mingqing Li

Yujia Li

Zhuozhao Li

Tony Lin*

Haoran Liu

Sihang Liu

Wenlin Liu

Xiao Liu*

Tingdan Luo*

Meiyi Ma

Tingjun Ma*

Saeed Mahlouji Far

Sourav Maji*

Yina Meng*
Christopher Mincey
Ameer Mohammed
Abu Sayeed Mondol
Abbas Naderi Afooshteh
Rizwan Parvez

Vikram Patwardhan*
Sarah Preum
Anindya Prodhan


Mateja Putic*
He Qi*
Wei Qian
Gholamreza Rahimi*
Masudur Rahman
Prabhat Rayapati*
Alec Roelke*

Elaheh Sadredini

Ayush Sagar*

Asif Salekin

Ankur Sarker

Arshdeep Sekhon

Lance Simmons

Ritambhara Singh
Kalpathy Sivaraman
Elahe Soltanaghaei
Gautam Somappa Fuwen Tan

Chong Tang
Yuchi Tian
Tommy Tracy II*

Sinan Kurt Ulkuatam
Vanamala Venkataswamy

Jack Wadden
Beilun Wang
Haoyu Wang

Huazheng Wang
Luonan Wang*

Xiaoyu Wang*

Tianlu Wang

Zheng Wang*

Tianyi Wei*

Xin Wen

Xinge Wen*

Qingyun Wu

Ted Xie*

Weilin Xu

Jiankun Xu

Li Yan

Yuting Yang

Yuzhe Yang*

Shu Zhi Yang

Xuwang Yin

Yang You

William Young

Jonathan Youssef

Ning Yu

Peishi Yuan*

Hua Zhang*

Jingxuan Zhang

Yue Zhang

Jieyu Zhao

Luyao Zhou

Tianshu Zhou*

Yan Zhuang*
     

 

Visit this page to see a list of student defenses in 2016: Student Defenses

Visit this page to see a list of student defenses 2015 and earlier: Student Defenses